Harmonie & Fairness Prijs®

Gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming en andere voorschriften inzake gegevensbescherming is

Jörg Anrecht
Industriestraat 1
22869 Schenefeld
Tel: +49 (0)40 4130 8469
Fax: +49 (0)40 4135 2647
E-mail: service@anrecht-investment.de
www.anrecht-investment.de

I. Beschikbaarstelling van onze internetpagina’s en logbestanden

1. omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, maakt uw browser een verbinding met de webserver van onze hoster netcup GmbH, Daimlerstraße 25, 76185 Karlsruhe, Duitsland. Hierdoor ontstaan verbindingsgegevens die door netcup GmbH worden opgeslagen in zogenaamde logbestanden.

Logbestanden bevatten het IP-adres van uw aanvragende apparaat, de datum en tijd van uw aanvraag, uw browsertype, uw besturingssysteem, de referrer-URL (internetadres van de website die u eerder hebt bezocht, dat automatisch wordt verzonden afhankelijk van de browser die u gebruikt) en de naam van uw toegangsprovider. Als u bestanden downloadt van onze website, verzamelen we de naam en URL van het opgehaalde bestand, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid gegevens die naar u zijn verzonden en de melding van een succesvolle download.

2. Doel van de gegevensverwerking
netcup GmbH gebruikt de gegevens namens ons om onze inhoud weer te geven en te leveren.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking
De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

4. Duur van de opslag
Uw IP-adres en andere gegevens worden door netcup GmbH gedurende 14 dagen opgeslagen en daarna gewist.

5. mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijgevolg bestaat er voor de gebruiker geen mogelijkheid tot bezwaar.

II. Gebruik van cookies

1. algemene beschrijving

Onze website maakt gebruik van functionaliteitscookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgevraagd.

II. Uw rechten

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke

1. recht op informatie
U kunt de verwerkingsverantwoordelijke vragen om bevestiging of er persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt. Als een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verwerkingsverantwoordelijke:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn of zullen worden verstrekt;
(4) de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagperiode
(5) het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de u betreffende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken
(6) het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld
(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering in overeenstemming met Art. 22 (1) en (4) GDPR en – ten minste in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u vragen om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen krachtens Art. 46 GDPR in verband met de overdracht.

2. recht op rectificatie
U hebt het recht op rectificatie en/of aanvulling jegens de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke moet de rectificatie zonder onnodige vertraging uitvoeren.

3. recht op beperking van de verwerking
Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:

(1) als u de juistheid van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
(2) de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan
(3) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; of
(4) als u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking op grond van Art. 21 (1) GDPR in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

Als de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, is beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat. Indien de beperking van de verwerking in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u hiervan door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4. recht op wissen
a. Verplichting tot wissen
U hebt het recht om zonder onnodige vertraging van de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen dat hij uw persoonsgegevens wist en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:

(1) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
(2) U herroept uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd op grond van Art. 6 para. 1 lit. a of Art. 9 para. 2 lit. a GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
(3) Je maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (1) GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of je maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 para. 2 lit. a GDPR.
(4) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt.
(5) De verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
(6) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in art. 8 (1) GDPR.

b. Informatie aan derden
Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens die op u betrekking hebben openbaar heeft gemaakt en op grond van Art. 17 (1) GDPR verplicht is om de persoonsgegevens te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u als betrokkene hebt verzocht om het wissen door die verwerkingsverantwoordelijken van alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens.

c. Uitzonderingen
Het recht op wissen is niet van toepassing indien de verwerking noodzakelijk is
(1) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie
(2) om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen
(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig Art. 9 lid 2 lit. h en i en Art. 9 lid 3 GDPR;
(4) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig Art. 89 lid 1 GDPR, voor zover het onder a) genoemde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig in gevaar brengt, of
(5) voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

5. recht op informatie
Indien u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt ingeroepen tegen de voor de verwerking verantwoordelijke, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om door de voor de verwerking verantwoordelijke te worden geïnformeerd over deze ontvangers.

6. recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, wanneer

(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming conform Art. 6 para. 1 lit. a GDPR of Art. 9 para. 2 lit. a GDPR of op een contract conform Art. 6 para. 1 lit. b GDPR en
(2) de verwerking wordt uitgevoerd via geautomatiseerde middelen.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

7. recht op bezwaar
U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u die is gebaseerd op punt (e) of (f) van artikel 6, lid 1 GDPR, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Als de persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor dergelijke marketing, waaronder profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing, zullen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om uw recht van verzet uit te oefenen in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG – door middel van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

8. recht op herroeping van de verklaring van toestemming onder de wetgeving inzake gegevensbescherming
U hebt het recht om uw verklaring van toestemming onder de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

9 Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, inclusief profilering
U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet van toepassing indien het besluit
(1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijke
(2) is toegestaan op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die tevens passende maatregelen voorschrijft om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen; of
(3) met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet worden gebaseerd op bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig art. 9 lid 1 GDPR, tenzij art. 9 lid 2 lit. a of g GDPR van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen. Met betrekking tot de gevallen bedoeld in (1) en (3) zal de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen treffen om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen, ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, om uw standpunt kenbaar te maken en om de beslissing te betwisten. 10.

10. recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, inbreuk maakt op de GDPR. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de voortgang en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig artikel 78 GDPR.

Anrecht Investment Harmonie & Fairness Prijs®
Anrecht Investment Harmonie & Fairness Prijs®